Kodukord > Viimsi Perearstikeskus OÜ andmekaitsetingimused

 • Viimsi Perearstikeskuse OÜ-s töödeldakse isikuandmeid kooskõlas Eesti Isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega.
 • 1. Me töötleme meie patsientide ja klientide isikuandmeid Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, Ravikindlustusseaduse ja Ravimiseaduse alusel. Tööle kandideerijate ja töötajate isikuandmeid töötleme Töölepinguseaduse alusel. Isikute terviseandmete näol on tegemist eriliigiliste isikuandmetega.
 • 2. Kogume isikuandmeid kindlaksmääratud eesmärkidel, milleks on põhiliselt meie patsientidele tervishoiuteenuse osutamine ning neid andmeid ei kasutata muudel eesmärkidel. Kui meil peaks tekkima kavatsus isikuandmeid edasi töödelda muudel eesmärkidel peale eesmärgi, mille jaoks need algselt koguti, edastame Teile sellekohase teabe andmete edasise töötlemise eesmärkide kohta ega töötle neid muudel eesmärkidel enne Teie nõusoleku saamist.
 • 3. Isikuandmete kogumisel piirdume rangelt meie patsiendile tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike andmetega. Tööle kandideerijate ja töötajate isikuandmete kogumise eesmärgiks on meile vajalike töötajate värbamine ning töösuhte sõlmimine Viimsi Perearstikeskuse OÜ-ga.
 • 4. Ebaõigete isikuandmete tuvastamiseks ja parandamiseks küsime meie patsientidelt ja töötajatelt aegajalt kinnitust isikuandmete õigsuse kohta.
 • 5. Isikuandmete säilitamise tähtajad
 • • Patsientide ja klientide tervisekaarte, rasedakaarte, hambaravikaarte säilitame 110 aastat alates patsiendi või kliendi sünnist.
 • • Õpilase tervisekaarte, ehhokardiograafiliste uuringute protokolle säilitame 5 aastat.
 • • Haigusloo juurde kuuluvaid saatekirju, õenduslugusid, analüüsivastuseid jms säilitame 30 aastat peale haigusloo lõppu;
 • • Tööle kandideerijate puhul, kellega töösuhet ei sõlmita, säilitame CV-sid üks aasta alates äraütlevast otsusest (alus - võrdse kohtlemise seadus)
 • • isikuandmeid kuni konkursi lõpuni.
 • • Töötajate töölepinguid säilitame 10 aasta vältel peale töölepingu lõppemist.
 • • Meile saadetud kirju ja raamatupidamise dokumente säilitame 7 aastat.
 • 6. Isikuandmeid töötleme turvaliselt, kaitstuna loata või ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. Me edastame meile teadaolevaid isikuandmeid kolmandatele isikutele vaid õigusaktidest tulenevatel juhtudel.
 • 7. Edastades meile oma isikuandmed, olete andnud meile loa nende töötlemiseks. Juhul, kui isikuandmed saavad meile teatavaks muul viisil, edastame Teile teabe isikuandmete töötlemise kohta 1 kuu jooksul, v.a juhul, kui
 • a. see teave on Teil juba olemas,
 • b. teabe esitamine on võimatu või nõuab ebaproportsionaalseid pingutusi (nt teadusuuringute ja statistika puhul),
 • c. isikuandmete saamine või avaldamine on sätestatud seadusega või
 • d. isikuandmed on kaetud saladuse hoidmise kohustusega.
 • Meie poolt edastatavas teates Teie isikuandmete töötlemise kohta, kui isikuandmeid ei
 • koguta isikult endalt, on järgmised andmed:
 • • meie kui vastutava töötleja andmed;
 • • meie andmekaitseametniku andmed;
 • • töötlemise õiguslik alus ja eesmärk;
 • • isikuandmete liigid;
 • • teave õigustatud huvi kohta;
 • • isikuandmete vastuvõtjad;
 • • andmete säilitamise ajavahemik;
 • • edastamine kolmandasse riiki;
 • • isikuandmete allikas;
 • • automatiseeritud otsused ja profiilianalüüs.
 • 8. Edastame isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (välja poole Euroopa Liitu) vaid juhul, kui see on hädavajalik ning kui need riigid on täitnud isikuandmete kaitse piisavusnõude.
 • 9. Viimsi Perearstikeskuse OÜ patsientidel, tööle kandideerijatel ja töötajatel on nii isikuandmete kogumise ajal kui ka olukorras, kus andmeid ei koguta isikult endalt, järgmised õigused:
 • • õigus taotleda juurdepääsu isiku kohta käivatele isikuandmetele;
 • • õigus nõuda andmete parandamist;
 • • õigus nõuda andmete kustutamist;
 • • õigus piirata isikuandmete töötlemist;
 • • õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
 • • õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • • õigus, et isiku kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel
 • • õigus nõusoleku tagasivõtmisele;
 • • õigus esitada kaebus andmekaiste järelevalveasutusele.
 • Eeltoodud tingimuste täitmise eest vastutab Viimsi Perearstikeskuse OÜ. Meie kontaktid: tel. 6059082 ja meiliaadress viimsipak@gmail.com. Meie andmekaitsespetsialist on Eha Lobjakas tel.6059007, meiliaadress e.lobjakas@fertilitas.ee
 • Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebustega on võimalik pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole meiliaadressil info@aki.ee või tel. 627 4135.