Kodukord > Kaebused

 • Kui Teil on ettepanekuid või märkusi, kuidas me saaksime oma perearstikeskust patsiendisõbralikumaks ehk paremaks muuta, siis olete oodatud arvamust avaldama kas kirjalikult või telefoni teel 6059082 Tiina Talijärv.
 • Probleemide tekkimisel on alati soovitatav püüda esmalt situatsioon lahendada suusõnaliste läbirääkimiste teel või esitada kirjalik kaebus. Kirjalik kaebus palume esitada selges ja arusaadavas sõnastuses koos kaebuse esitaja nime ja kontaktandmetega. Anonüümsete kaebustega me ei tegele.
 • Võimalik on ka pöörduda:
 • Haigekassa telefon 669 6630 või Infotelefon 16363, www.haigekassa.ee
 • Eesti Patsientide Esindusühing telefon 6566429
 • Terviseamet, Tartu mnt 85, 10115 Tallinn või elektroonilisel postiaadressil: kesk@terviseamet.ee
 • Kirjalik avaldus peab olema sõnastatud selgelt ja arusaadavalt ning peab sisaldama:
  • patsiendi kontaktandmeid (nimi ja telefoninumber, e-posti või postiaadress)
  • kõnealuse tervishoiuteenuse osutaja andmeid (raviasutuse nimetus, arsti vm tervishoiutöötaja nimi)
  • vabas vormis ja allkirjastatud nõusolekut (luba) kasutada patsiendi terviseandmeid, mis on avalduse asjaolude selgitamiseks vajalikud.
  • Elektronpostiaadressile saadetud avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud.